Nytt tema: IDENTITETER / New theme: IDENTITIES

follow link

see

buy doxycycline in AU online Temat för tidskriften 4 ARK:s kommande nummer är IDENTITETER. Vi har valt att tala om identiteter i plural istället för identitet i singular. Detta då identitet aldrig är entydigt bestämd eller en isolerad företeelse utan uppstår i sammanhang där vi tillskriver objekt och fenomen olika identiteter för att kunna se dem i relation till varandra. Identitetsskapandet är därför en dynamisk process av ett konstant (om)skapande av identiteter. För subjektet sker identitetsbyggandet genom ett dialektiskt spel mellan inre (önskad) identitet och yttre (uttryckt) identitet. Att skapa sin egen identitet innebär att se sig själv genom andras ögon. Därför blir devisen ”Bry dig inte om vad andra tycker!” omöjlig, då identiteter endast kan existera i ett sammanhang. För oss i redaktionen 4 ARK innebär valet att tala om identiteter ett steg bort från en ytlig omdömesbaserad diskussion kring dikotomier såsom fult/snyggt, bra/dåligt, osv. och istället ett steg mot en vidare och mer inkluderande diskussion om samhället och arkitekturen.

http://actiononaccess.org/?c=can-you-take-amoxil-with-dairy The theme for the magazine 4ARK’s coming issue is IDENTITIES. We have chosen to discuss identities in plural instead of singular, since identities always exists in a context where we attribute objects and phenomena different identities to be able to see the relation between them. The formation of identity is therefore a dynamic process of a constant (re-)creation of identities. A subject’s identity is built by a dialectic game between inner (desired) identity and outer (expressed) identity. To create one’s own identity means to see oneself through the eyes of others. Hence the saying “Don’t care about what others think!” becomes pointless as identities only can exist within a context. For us, the editors of 4ARK, the choice to focus on identities is a step away from a superficial judgmental discussion about dichotomies such as ugly/beautiful, good/bad and so on, and instead a step towards a wider and more including discussion about the society and the architecture.

zithromax prices Australia Postad den 29.10.09 till Nyheter. Du kan lämna en kommentar, trackbacks tillåts f.n. ej.


follow link http://www.faeganspub.com/?f=treatment-for-bacterial-illness TYCK TILL / LÄMNA EN KOMMENTAR

http://www.faeganspub.com/?f=cipro-500-mg-generic

how to buy amoxil online

go

here * = krävs

click